Caps & Plugs Manufacturer, Supplier.
客服热线   400 679 3666 点击注册
 
购物车
 
您的购物车是空的
 
 
 
 


SR 1045 高温管帽

Email
High-Temperature Plugs
High-Temperature Plugs
High-Temperature Plugs

      SR 1045

      高温管塞

      High-Temperature Plugs

      硅橡胶

  • 推荐用于电镀,阳极化,喷漆和其他表面处理场合
  • 良好的密封性能
  • 适用于普通和螺纹孔
  • 耐高温
  • 由于中间为空心,用于较大规格的管子,是降低成本的有效解决方法
  • 比实心管塞更具柔韧性,应用简单
样品 零件编号 类型 颜色 公制螺纹 美制螺纹 英制螺纹 d1 (mm) d2 (mm) H (mm)
起订量 价格/个 数量(个) 总价
499732 固体 黄色 M8 5/8″ - 9.5 6.5 18.5
0,00 元
499731 固体 浅蓝色 M22 7/8″ - 23.8 18.3 25.4
0,00 元
499730 固体 浅蓝色 M22 7/8″ - 23.5 19 19.5
0,00 元
499729 固体 浅绿色 M20 3/4″ - 20 15.5 16
0,00 元
499728 固体 紫色 M16 5/8″ - 16.7 12.7 25.4
0,00 元
499727 固体 紫色 M14, M16 9/16″,5/8″ - 15.9 11.1 22.2
0,00 元
499726 固体 橘色 M10 3/8″ - 11.5 6.5 25
0,00 元
499725 固体 橘色 M10 3/8″ - 11 8.5 17.5
0,00 元
499724 固体 橘色 M10 7/16″ - 12.7 3.2 50.8
0,00 元
499049 固体 黄色 M8 5/8″ - 9.2 6.2 12.8
0,00 元
499048 固体 黄色 M7, M8 5/8″ - 8.7 4.8 25.4
0,00 元
499047 固体 黄色 M7, M8 5/8″ - 8.7 4.8 15.9
0,00 元
499046 固体 粉红 M5, M6 1/4″ - 6.4 3.2 25.4
0,00 元
499045 固体 粉红 M5, M6 1/4″ - 6.4 3.2 19.1
0,00 元
499044 固体 绿色 M3, M4, M5 - - 5.5 1.2 38.1
0,00 元
499043 固体 蓝色 M3, M4 - - 4.8 1.6 19.1
0,00 元
499042 固体 蓝色 M3, M4 - - 4.8 1.6 15.9
0,00 元
461524 固体 本色 - - 4″ 127 88.9 50.8
0,00 元
461523 固体 本色 - - - 101.6 82.6 38.1
0,00 元
461522 固体 本色 - - 3″ 88.9 76.2 38.1
0,00 元
461521 固体 本色 - - 2 1/2 75 61.9 34.9
0,00 元
461520 固体 本色 - - - 68.3 57.9 25.4
0,00 元
461519 固体 本色 M64 - 2″ 63.5 54 25.4
0,00 元
461518 固体 本色 M64 - 2″ 62.7 50 25.4
0,00 元
461517 固体 本色 M56 - - 56 47.6 25.4
0,00 元
461516 固体 本色 M56 - - 52.4 44.5 25.4
0,00 元
461515 固体 本色 - - 11/2″ 50 41.3 25.4
0,00 元
461514 固体 本色 M48 - 11/2″ 46 38.1 25.4
0,00 元
461513 固体 本色 M48 - - 44.5 37.3 25.4
0,00 元
461512 固体 本色 M42 - 11/4″ 42.9 35.7 25.4
0,00 元
461511 固体 本色 M39, M42 11/2″ 11/4″ 41.3 33.3 25.4
0,00 元
461510 固体 本色 M39 11/2″ - 38.9 31.8 25.4
0,00 元
461509 固体 本色 M36 13/8″ - 36.5 30.2 25.4
0,00 元
461508 固体 本色 M22 7/8″ - 23.5 19 19.5
0,00 元
461507 固体 本色 M20 3/4″ 1/2″ 20 15.5 16
0,00 元
461506 固体 本色 M18, M20 3/4″ - 19.1 14.3 14.3
0,00 元
461505 固体 本色 M14, M16, M18 5/8″ 3/8″ 17.5 11.1 25.4
0,00 元
461504 固体 本色 M14, M16 9/16″,5/8″ 3/8″ 15.9 11.1 22.2
0,00 元
461503 固体 本色 M10, M12, M14 7/16″,1/2″,9/16″ 1/4″ 14.3 7.9 28.6
0,00 元
461502 固体 本色 M10,M12,M14 7/16″,1/2″,9/16″ 1/4″ 14.3 7.9 28.6
0,00 元
461501 固体 本色 M10 3/8″ - 11 8.5 17.5
0,00 元
461500 固体 本色 M8 5/8″ 1/8″ 9.5 6.5 18.5
0,00 元
461499 固体 本色 M8 5⁄8″ 1/8″ 9.2 6.2 12.8
0,00 元
461498 固体 本色 M7, M8 5/8″ 1/16″ 8.7 4.8 25.4
0,00 元
461497 固体 本色 M5, M6 1/4″ - 6.4 3.2 25.4
0,00 元
461496 固体 本色 M3, M4, M5 - - 5.5 1.2 38.1
0,00 元
461495 固体 本色 M3, M4 - - 4.8 1.6 19.1
0,00 元
461494 固体 本色 M2 - - 2 0.5 19.1
0,00 元
461493 固体 本色 - - - 1.6 0.4 15.9
0,00 元
43008 固体 本色 M10 3/8″ 1/8″ 11.5 6.5 25
0,00 元
41336 固体 本色 M33 11/4″,13/8″ 1″ 33.4 27 25.4
0,00 元
41335 固体 本色 M33 11/4″ - 31.8 26.2 25.4
0,00 元
41334 固体 本色 M30 11/8″ - 27.9 23.8 25.4
0,00 元
41333 固体 本色 M27 - - 27 23 25.4
0,00 元
41332 固体 本色 M22, M24 1″ 3/4″ 25.4 19.8 25.4
0,00 元
41331 固体 本色 M20 3/4″ 1/2″ 19.8 15.9 25.4
0,00 元
41330 固体 本色 M18, M20 3/4″ - 19.1 14.3 25.4
0,00 元
41329 固体 本色 M16 5/8″ 3/8″ 16.7 12.7 25.4
0,00 元
41328 固体 本色 M14, M16 1/2″,9/16″ - 15.1 10.3 25.4
0,00 元
41327 固体 本色 M10 7/16″ - 12 9 18
0,00 元
41325 固体 本色 M7, M8 5/8″ 1/16″ 8.7 4.8 15.9
0,00 元
41324 固体 本色 M5, M6 1/4″ - 6.4 3.2 19.1
0,00 元
41323 固体 本色 M3, M4 - - 4.8 1.6 15.9
0,00 元
41322 固体 本色 M3 - - 3.2 1.6 15.9
0,00 元
41321 固体 本色 M2 - - 3.2 0.8 15.9
0,00 元
41314 固体 本色 M22 7/8″ - 23.8 18.3 25.4
0,00 元
110064 空心 本色 M60, M62 - - 63 50 25
0,00 元
110063 空心 本色 - - - 53 45 25
0,00 元
110062 空心 本色 - - - 46 38 25
0,00 元
110061 空心 本色 M42, M45 - 13/8″ 43 36 25
0,00 元
110060 空心 本色 - 11/2″ - 39 31 25
0,00 元
加入更多样品 填写表单

此样品已加入表单中。

继续购物 显示购物车

这个产品已经添加到购物车

 
 
  快速链接  
   
   
   
Caps & Plugs Plastic Caps, Plastic Plugs PVC Caps, PVC Plugs Vinyl Caps, Vinyl Plugs Silicone Caps, Silicone Plugs
请稍等